Եվրոպական ծրագրեր

Եվրոպական ծրագրեր

«Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի,  արդյունաբերության պահանջներին և ԵՄ փորձին համապատասխան» (ARMDOCT) 

 

ՀՖՀՀ-ն 2019թ․-ից ներգրավված է «Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի,  արդյունաբերության պահանջներին և ԵՄ փորձին համապատասխան» (ARMDOCT) նախագծում։ Վերջինս ՀՖՀՀ-ի նախաձեռնությունն է և հանդիսանում է համալսարանի կողմից ղեկավարված C3QA նախագծի շարունակությունը։ ARMDOCT ծրագիրը նպատակ ունի բարեփոխելու դոկտորական կրթությունը Հայաստանում Զալցբուրգի սկզբունքներին համահունչ՝ ազգային քաղաքականության և իրավական կար­գավորող փաստաթղթերի, ինստիտուցիոնալ ընթացակարգերի վերանայման, գիտության և հետազոտության ինտեգրման համար անհրաժեշտ համակարգի ապահովման միջոցով։ Ծրագիրը նպատակ ունի խթանելու բուհերի և գիտահետազոտական ինստիտուտների, արդյունաբերական ոլորտի սերտ համագործակցությունը՝ ուղղված դոկտորական կրթության միջազգայնացմանը, Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին (EHEA) և Եվրոպական բարձրագույն հետազոտական տարածքին (ERA) ինտեգրմա­նը։ 

Ծրագրի առանձնահատուկ նպատակներն են․

 • Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Գիտությունների ազգային ակա­դեմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտների, ՀՀ կրթության, գիտության, մշա­կույթի և սպորտի նախարարություն (ԿԳՄՍ) ռազմավարական, ենթա­կառուց­ված­քա­յին և մար­դկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացում։
 • Ազգային նոր քաղաքականության, իրավական փաստաթղթերի մշակում և ԿԳՄՍ կողմից փորձնական ներդրման նպատակով հաստատում։
 • Ինստիտուցիոնալ քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակում ազգային վերա­փոխված փաստաղթերի հիման վրա և Դոկտորական կրթության կազմա­կերպ­ման ձեռ­նարկի մշակում։
 • Դոկտորական 5 դպրոցների հիմնում և գործարկում՝ Բարձրագույն ուսումնական հաս­տա­տությունների, գիտահետազոտական ինստիտուտների և արդյունաբերության միջև սերտ համագործակցության ապահովմամբ։

Գործընկերներ

Ծրագիրը ներառում է 15 անդամ, այդ թվում 4 ԵՄ բարձրագույն ուսումնական հաս­տա­տութ­յուններ, 8 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն և 2 գիտահետազոտական ինստի­տուտ Հա­յաս­տանի Հանրապետությունից, ինչպես նաև ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպոր­տի նա­խարարությունը։

       ՀՀ համագործակիցներ

 1. Եվրասիա միջազգային համալսարան (ԵՄՀ) (Համակարգող)
 2. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (ՀՖՀ)
 3. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)
 4. Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ)
 5. Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան (ՎՊՀ)
 6. Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան Պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան (ԵՊԼՀ)
 7. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)
 8. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (ՀԱՊՀ)
 9. ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ (ԻԱՊԻ)
 10. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԿՄԿ)
 11. ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿՀՄՍ)

Եվրոպական համագործակից բուհեր

 1. Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարան (Պորտուգալիա)
 2. Տերամոյի համալսարան (Իտալիա)
 3. Ժան-Մուլեն Լիոն 3 համալսարան (Ֆրանսիա)
 4. Վիլնիուսի պետական համալսարան (Լիտվա)

 

ՀՖՀՀ-ն համակարգել է եվրոպական Տեմպուս և Էրազմուսծրագրերի նախագծեր

 

 

2014 թվականին Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը համակարգել է ''Տրանսազգային կրթության որակի ապահովումն ու ճանաչումը Հայաստանում և Վրաստանում'' նախագիծըԾրագիրը նպատակ ուներ մշակել տրանսազգային բարձրագույն կրթության որակի ապահովմանն անհրաժեշտ համակարգ և մեխանիզմներ, որոնք կկիրառվեին Հայաստանում և Վրաստանում:

Ծրագրին մասնակցում էին 19 հաստատություններ Բելգիայից, Գերմանիայից, Հայաստանից, Միացյալ թագավորությունից, Վրաստանից և Ֆրանսիայից, ինչպես նաև Հայաստանի և Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությունները: 

Նախագծի արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ TNE QA կայքում։

 

 

 

2016 թվականին Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը համակարգել է ''Եվրոպական ինտեգրացիային համահունչ բարձրագույն կրթության 3-րդ աստիճանի որակի ապահովման համակարգի ներդրում՝ խթանելու հետազոտությունների միջազգայնացումը'' (C3QA)  նախագիծը: Նախագծի կոնսորցիումը ներառում էր 21 հաստատություն Հայաստանից, Իսպանիայից, Ֆրանսիայից, Ղազախստանից, Մոնղոլիայից, Լեհաստանից և Ուկրաինայից, այդ թվում՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, որակի ապահովման կառույցներ և Հայաստանի, Ղազախստանի, Մոնղոլիայի և Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարությունները:

C3QA նախագծի նպատակն էր մշակել և փորձարկել 3-րդ աստիճանի կրթության՝ մասնավորապես ասպիրանտական ծրագրերի որակի ապահովման քաղաքականության հայեցակարգ և գործիքակազմ, ինչպես նաև գործնական մեխանիզմներ և ընթացակարգեր, որոնք հետագայում կկիրառվեին Հայաստանում, Ղազախստանում, Մոնղոլիայում և Ուկրաինայում:

Նախագծի արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ C3QA կայքում։

 

ՀՖՀՀ-ն ''Կրթություն, ուսուցում և հետազոտություն հանուն կայուն զարգացման'' ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոնների ցանցի մաս է կազմում, որն այսօր համախմբում է աշխարհի 21 ֆրանկոֆոն համալսարանների: