• Ընդունելություն 2020-2021
 • ՈՒՖԱՌԸ 20 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
 • Նոր կամպուսի UFAR20+ նախագիծ
 • Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո

Ֆինանսների ֆակուլտետ

Նպատակները և աշխատանքային հեռանկարները

Բանկային գործի և ապահովագրության ոլորտը օրեցօր զարգանում է Հայաստանում։ Մի շարք պաշտոններ ենթադրում են այս ոլորտի քաջածանոթություն, հաճախորդի հետ շփում, իսկ հետագայում նաև թիմի և մասնաճյուղի կառավարում։ Այս ֆակուլտետում սովորելը թույլ է տալիս ձեռք բերել հիմնարար տեսական գիտելիքներ և մասնագիտական ունակություններ ֆինանսների, բանկային գործի և ապահովագրության ոլորտում՝ ուսանողին պատրաստելով․·       

- կատարելու տնտեսական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ միկրո և մակրո մակարդակներում,       

- վերլուծելու հաճախորդների պահանջները բանկային և ապահովագրական  ոլորտում, մասնակցելու առաջնային գծում հաճախորդների սպասարկմանը,

- ապահովելու արտադրանքի առաջխաղացումը։ 

Այս ֆակուլտետի առանձնահատկությունն իր պրակտիկ մասնաբաժնի մեծ չափն է․ 4-րդ կուրսում ուսանողները, բացի յոթշաբաթյա լրիվ դրույքով պրակտիկայից, անցնում են նաև 15-շաբաթյա կես դրույքով պարտադիր մասնագիտական պրակտիկա։

Ի՞նչ կարող եմ անել ֆինանսների բակալավրիատն ավարտելուց հետո

Աշխատել․

Կառավարման միջին և բարձր օղակներում հայաստանյան և արտերկրի ֆինանսական կազմակերպություններում, բանկերում և ապահովագրական ընկերություններում, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկում որպես․

 • Ֆինանսական մենեջեր,    
 • Հաշվապահ,  
 • Աուդիտոր,
 • Ֆինանսական վերլուծաբան, 
 • Վիճակագիր-տնտեսագետ վերլուծաբան։

Շարունակել կրթությունս մագիստրատուրայում հետևյալ մասնագիտացումներով․

 • Ֆինանսներ և վերահսկողություն,
 • Տնտեսագիտություն,
 • Կառավարում,
 • Ֆինանսեր և բանկային գործ,
 • Մարքեթինգ և վաճառք։

 

Ֆինանսների և Կառավարման ֆակուլտետների դեկան Անաստաս Աղազարյան

Ֆինանսների և Կառավարման ֆակուլտետների համադեկան Ժան-Բատիստ Կարտիե

 

Դիպլոմները

Ֆինանսների ֆակուլտետն առաջարկում է կրթություն Լիսանս/Բակալավրիատում:

 • Մասնագիտական Լիսանս, մասնագիտացումը՝ Բանկային գործ և ապահովագրություն /համապատասխան Բակալավր

Ուսումնական պլան

Բակալավրիատ, կուրս Ա

Կիսամյակ Ա 1

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր մաթեմատիկա

5

27 ժամ

Տնտեսագիտության հիմունքներ

5

27 ժամ

Ֆրանսերեն կամ անգլերեն սկսնակների

համար

-

21 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Ինֆորմատիկա

3

21 ժամ

Կառավարման հիմունքներ

5

19.5 ժամ

Անգլերեն

3

42 ժամ
 

Ռուսաց լեզու

2

42 ժամ

2 ընտրովի առարկա՝ Հայկական քաղաքակրթություն, Տրամաբանություն, Հայոց լեզու, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ կամ 1 ընտրովի առարկա՝ Իսպաներեն, Գերմաներեն

1+1

կամ

2

Ըստ ընտրած առարկաների

 

Կիսամյակ Ա 2

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր մաթեմատիկա

5

27 ժամ

Նկարագրական վիճակագրություն

5

21 ժամ

Հայաստանի տնտեսություն

3

16.5 ժամ

Ֆրանսերեն կամ անգլերեն սկսնակների

համար

-

21 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Մարքեթինգի հիմունքներ

5

24 ժամ

Ռուսաց լեզու

2

42 ժամ

Անգլերեն

3

42 ժամ

2 ընտրովի առարկա՝ Ընդհանուր Փիլիսոփայություն, Հայոց լեզու, Քաղաքացիական պաշտպանություն և առաջին օգնություն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ կամ 1 ընտրովի առարկա՝ Իսպաներեն, Գերմաներեն

1+1

կամ

2

Ըստ ընտրած առարկաների

 

Բակալավրիատ, կուրս 1

Կիսամյակ 1

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր հաշվապահություն

5

36 ժամ

Մակրոտնտեսագիտություն 1

5

24 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Հավանականություն և վիճակագրություն 1

4

27 ժամ

Ֆինանսական մաթեմատիկա

5

21 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Իրավունքի հիմունքներ

3

19.5 ժամ
 

1 ընտրովի առարկա՝ Ռուսաց լեզու, Հռետորություն, Իսպաներեն, Գերմաներեն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

1

Ըստ ընտրած առարկայի

 

Կիսամյակ 2

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր հաշվապահություն

5

36 ժամ

Միկրոտնտեսագիտություն 1

5

24 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Ձեռնարկության տնտեսագիտություն

4

24 ժամ

Հավանականություն և վիճակագրություն 2

4

27 ժամ

Ինֆորմատիկա

2

21 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Ընկերությունների իրավունք

2

22.5 ժամ

1 ընտրովի առարկա՝ Ռուսաց լեզու, Էթիկա, Իսպաներեն, Գերմաներեն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

1

Ըստ ընտրած առարկայի

 

Բակալավրիատ, կուրս 2

Կիսամյակ 3

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Կառավարչական հաշվապահություն 1. ինքնարժեքի վերլուծություն և որոշումների կայացում

5

31.5 ժամ

Ֆինանսական հաշվապահություն 1

5

40.5 ժամ

Միկրոտնտեսագիտություն 2 - Կառավարման տնտեսագիտություն

3

24 ժամ

Ֆրանսերեն

4

80 ժամ

Մաթեմատիկական մեթոդների կիրառությունները կառավարման խնդիրներում (օպտիմիզացիայի մեթոդներ, ժամանակային շարքեր և կանխատեսումներ)

4

37.5 ժամ

Ապահովագրություն

2

24 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Ձեռնարկատիրական իրավունք

2

24 ժամ

Ինֆորմատիկա

2

21 ժամ

Անհատական և մասնագիտական նախագիծ

1

21 ժամ

 

 

 

 

Կիսամյակ 4

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Կառավարչական վերահսկողություն՝ ինքնարժեք և որոշումների կայացում

4

24 ժամ

Ֆինանսական հաշվապահություն 2. ամփոփիչ փաստաթղթեր

4

40.5 ժամ

Մակրոտնտեսագիտություն 2. տնտեսական քաղաքականություններ

3

24 ժամ

Ֆրանսերեն

4

80 ժամ

Վիճակագրական մեթոդներ. տվյալների վերլուծություն Sphinx-ի և SPSS-ի օգնությամբ

2

33 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

*** Ռազմավարական մարքեթինգ

3

24 ժամ

Հաշվապահական ծրագրերի կիրառում

2

15 ժամ

Աշխատանքային իրավունք

2

19.5 ժամ

Արտադրության կառավարում 2 27 ժամ
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 2 24 ժամ

 

*** : առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսների կողմից

Բակալավրիատ, կուրս 3

Կիսամյակ 5

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

*** Բանկային և ապահովագրական ոլորտում վաճառքի կառավարում

3

24 ժամ

*** Բանկային և ապահովագրական ոլորտում հաճախորդի կարիքների վերլուծություն և համակարգային մոտեցում

3

24 ժամ

Վաճառք հեռախոսի միջոցով 1 16․5 ժամ

Բանկային տնտեսագիտություն. հիմնախնդիրներն ու դերակատարները - Շուկայում ապահովագրության զբաղեցրած տեղը

2

16.5 ժամ

Բանկային և ապահովագրական ոլորտի մասնագիտությունները

2

24 ժամ

Բանկային և ապահովագրական ոլորտի գործարար էթիկա

2

24 ժամ

Առևտրային բանակցություն բանկային և ապահովագրական ոլորտում 1

2

40.5 ժամ

Հարկային համակարգ. բանակցությունների գործիք

2

31.5 ժամ

Բանկային պրոդուկտներ

3

27 ժամ

Ապահովագրական պրոդուկտներ

2

24 ժամ

Կյանքի ապահովագրություն, այդ թվում՝ ակտիվների բաշխում

2

10.5 ժամ

*** Բանավոր և գրավոր խոսք, պրակտիկայի հաշվետվություն և պաշտպանություն

2

24 ժամ

Ֆրանսերեն

2

80 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

 

 

 

Կիսամյակ 6

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

*** Ֆինանսական վերլուծություն

2

24 ժամ

*** Բիզնես պլան

2

24 ժամ

Ծառայության ստեղծման ուսումնասիրություն և վերլուծություն

1

28.5 ժամ

*** Բանակցություններ մակարդակ 2

2

24 ժամ

*** Ֆինանսական կառավարում և քաղաքականություն

2

24 ժամ

Բանկային և ապահովագրական ոլորտում ֆինանսավորման մեթոդներ

2

24 ժամ

Նոր հաճախորդներին ներգրավման առևտրային նախագծերի կառավարում

2

24 ժամ

Պայմանագրային իրավունք և ռիսկերի կառավարում

1

24 ժամ

Ֆրանսերեն B2

2

42 ժամ

Ղեկավարվող պրակտիկա ձեռնարկությունում

14

-

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից