Իրավաբանական ֆակուլտետ

Իրավաբանական ֆակուլտետ

 Նպատակները և աշխատանքային հեռանկարները

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի Իրավաբանական ֆակուլտետը պատրաստում է ապագա իրավաբաններ ձեռնարկության, դատական, վարչական և միջազգային իրավունքի բնագավառներում:

Վճռականորեն ուղղված դեպի մասնագիտական աշխարհը` Իրավաբանական ֆակուլտետի մասնագիտացումները ապագա մասնագետներին հնարավորության են տալիս արագորեն անցնել գործնական աշխատանքի՝

 •   միջազգային գործարարության ոլորտում՝ ունակ լինելով լուծելու և կառավարելու ձեռնարկության կառավարման տարբեր ոլորտներին (հարկային, ֆինանսական, հաշվապահական և այլն) առնչվող իրավաբանական խնդիրներ,
 •   դատական և վարչական իրավունքի ոլորտում՝ ունակ լինելով այնուհետև մասնագիտանալ փաստաբանների, դատական կատարածուների մասնագիտաթյուններում:

ՀՖՀՀ-ի Իրավաբանական ֆակուլտետի Բակալավրիատի շրջանավարտները կարող են աշխատել որպես.

 • Իրավաբան,
 • Փաստաբան,
 • Իրավախորհրդատու,
 • Դատավորի օգնական,
 • Դիվանագետ,
 • Իրավական հարցերի փորձագետ,
 • Նոտար,
 • Դատախազ և այլն: 

Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան Կարին Յովսէփեան

Իրավաբանական ֆակուլտետի համադեկան Գիյոմ Ռուսե

Դիպլոմները

Իրավաբանական ֆակուլտետն առաջարկում է կրթության երկու աստիճան`Լիսանս/Բակալավր և Մաստեր/Մագիստրատուրա:

 • Իրավագիտության  Լիսանս /համապատասխան Բակալավր
 • Միջազգային, միջազգային մասնավոր և համեմատական իրավունքների Մաստեր /համապատասխան Մագիստրատուրա

Ուսումնական պլաններ

Բակալավրիատ, կուրս Ա

Կիսամյակ Ա1

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

Իրավունքի հիմունքներ

 

6

 

51 ժամ

Իրավական և վարչական

հաստատություններ

6

27 ժամ

Հայաստանի իրավունքի պատմություն

6

33 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Անգլերեն

3

42 ժամ

Ֆրանսերեն կամ անգլերեն սկսնակների

համար

-

21 ժամ

Ռուսաց լեզու

2

42 ժամ

2 ընտրովի առարկա՝ Տրամաբանություն, Հայկական քաղաքակրթություն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ, Հայոց լեզու կամ 1 ընտրովի առարկա՝ Իսպաներեն, Գերմաներեն

1+1

կամ

2

Ըստ ընտրած առարկաների

 

 

 

Կիսամյակ Ա2

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

Իրավունքի հիմունքներ

 

6

 

51 ժամ

Սահմանադրական իրավունք

5

30 ժամ

Քաղաքական և իրավական ուսմունքների

պատմություն

5

33 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Անգլերեն

3

42 ժամ

Ֆրանսերեն կամ անգլերեն սկսնակների

համար

-

21 ժամ

Ռուսաց լեզու

2

42 ժամ

Ինֆորմատիկա

2

15 ժամ

2 ընտրովի առարկա՝ Փիլիսոփայություն, Քաղաքացիական պաշտպանություն և առաջին օգնություն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ, Հայոց լեզու կամ 1 ընտրովի առարկա՝ Իսպաներեն, Գերմաներեն

1+1

կամ

2

Ըստ ընտրած առարկաների

Բակալավրիատ, կուրս 1

Կիսամյակ 1

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Քաղաքացիական իրավունք (ընդհանուր

դրույթներ, իրային իրավունքներ)

 

5

 

36 ժամ

Սահմանադրական իրավունք

5

33 ժամ

Քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս)

5

39 ժամ

Վարչական իրավունք

4

33 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Անգլերեն

3

42 ժամ

Ինֆորմատիկա

2

22.5 ժամ

1 ընտրովի առարկա՝ Ռուսաց լեզու, Հռետորություն, Իսպաներեն, Գերմաներեն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

1

Ըստ ընտրած առարկաների

 

 

 

Կիսամյակ 2

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

Քաղաքացիական իրավունք (ընդհանուր

դրույթներ, իրային իրավունքներ)

 

5

 

36 ժամ

Սահմանադրական իրավունք

4

33 ժամ

Քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս)

4

39 ժամ

Վարչական իրավունք

4

33 ժամ

Քրեական դատավարություն

4

39 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Անգլերեն

3

42 ժամ

1 ընտրովի առարկա՝  Ռուսաց լեզու, Էթիկա, Իսպաներեն,  Գերմաներեն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

1

Ըստ ընտրած առարկաների

 

Բակալավրիատ, կուրս 2

Կիսամյակ 3

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

***Քաղաքացիական իրավունք

(իրային իրավունք)

 

4

 

16.5 ժամ

Քաղաքացիական իրավունք

(պարտավորական իրավունք)

3

30 ժամ

Քրեական իրավունք (հատուկ մաս)

3

34.5 ժամ

Քաղաքացիական դատավարություն

2

30 ժամ

Քրեական դատավարություն

2

34.5 ժամ

Իրավաբանական գիր և դատավարական

հմտություններ

2

22.5 ժամ

Ձեռնարկատիրական իրավունք

2

24 ժամ

*** Ֆրանսիայի իրավունքի պատմություն

4

16.5 ժամ

Բնառեսուրսային իրավունք և շրջակա

միջավայրի պահպանություն

2

30 ժամ

Միջազգային հանրային իրավունք 2 21 ժամ

Մեթոդոլոգիա

1

12 ժամ

Ֆրանսերեն

2

80 ժամ

Իրավական ֆրանսերեն   3 ժամ

Անգլերեն

1

42 ժամ

 

 

 

Կիսամյակ 4

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

Քաղաքացիական իրավունք (պարտավորական իրավունք. արտապայմանագրային պարտավորություններ)

3

25.5 ժամ

 

Քրեական իրավունք (հատուկ մաս)

 

3

 

34.5 ժամ

Քաղաքացիական դատավարություն

2

27 ժամ

Քրեական դատավարություն

2

34.5 ժամ

*** Ձեռնարկատիրական իրավունք

4

16.5 ժամ

Աշխատանքային իրավունք

2

24 ժամ

Իրավաբանական գիր և դատավարական

հմտություններ

2

28.5 ժամ

Ֆինանսական իրավունք

2

24 ժամ

Անհատական և մասնագիտական

նախագիծ

1

21 ժամ

*** Շրջակա միջավայրի իրավունք

4

16.5 ժամ

Միջազգային հանրային իրավունք 2 19.5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

80 ժամ

Անգլերեն

1

42 ժամ

*** առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից

Բակալավրիատ, կուրս 3

Կիսամյակ 5

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

Ընկերությունների իրավունք

 

2

 

24 ժամ

Քաղաքացիական դատավարություն

4

36 ժամ

Քաղաքացիական իրավունք

(քաղաքացիաիրավական պայմանագրեր)

3

40.5 ժամ

***Եվրամիության իրավունք

4

16.5 ժամ

Բանկային իրավունք

2

27 ժամ

Վարչական դատավարություն

2

34.5 ժամ

***Հիմնարար ազատություններ

4

16.5 ժամ

Հարկային իրավունք

2

24 ժամ

Մտավոր սեփականության իրավունք

2

28.5 ժամ

Առողջապահական իրավունք

2

16․5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

80 ժամ

Անգլերեն

1

42 ժամ

 

 

 

Կիսամյակ 6

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

***Քաղաքացիական իրավունք (քաղաքացիաիրավական պայմանագրեր) 

 

4

 

16.5 ժամ

*** Քաղաքացիական դատավարություն

 

5

16.5 ժամ

Քաղաքացիական իրավունք (ընտանեկան

իրավունք)

3

19․5 ժամ

Բանկային իրավունք

3

18 ժամ

Պրակտիկայի հաշվետվության

պատրաստում և ներկայացում

5

4.5 ժամ

*** Քրեական իրավունք և քրեական

դատավարություն

4

16.5 ժամ

Ձեռնարկատիրական իրավունք՝ կորպորատիվ և առևտրային գործարքներ

3

16.5 ժամ

Ֆրանսերեն - դիպլոմ B2

3

63 ժամ

*** առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսների կողմից

 

Մագիստրատուրա, կուրս 1

Կիսամյակ 7

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 ***Քաղաքացիական իրավունք.    ամուսնաընտանեկան պայմանագրեր

5

16.5 ժամ

***Արտոնագրային իրավունք և անհատականացման միջոցներ

5

16.5 ժամ

Պարտավորությունների կատարման ապահովման իրավունք

2

16.5 ժամ

Կորպորատիվ ֆինանսների իրավունք

3

21 ժամ

***Méthodologie du mémoire

-

6 ժամ

*** Միջազգային մասնավոր իրավունք

5

16.5 ժամ

Միջազգային մասնավոր իրավունք

3

22.5 ժամ

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ

3

21 ժամ

Հաշվապահության հիմունքներ 2 18 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

 

 

 

Կիսամյակ 8

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Քաղաքացիական իրավունք. ժառանգություն

3

18 ժամ

Մրցակցային իրավունք

3

19.5 ժամ

Սնանկացման իրավահարաբերությունների կարգավորում

3

21 ժամ

*** Ժամանակակից իրավական համակարգեր

4

16.5 ժամ

Ընկերությունների հարկեր

3

21 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

Ամփոփիչ աշխատանք (գրավոր)

5

-

Ամփոփիչ աշխատանքի պաշտպանություն (բանավոր)

5

-

Միջազգային ձեռնարկատիրական քրեական իրավունք

2

16.5 ժամ

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից

 

Մագիստրատուրա, կուրս 2

Կիսամյակ 9

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Միջազգային առևտրային պայմանագրեր

6

28.5 ժամ

Պայմանագրեր կազմելու տեխնիկա

3

13.5 ժամ

Նախադեպային իրավունք (անգլերեն)

3

16.5 ժամ

***Նախադեպային տնտեսական իրավունք

5

16.5 ժամ

***Միջազգային հարկային իրավունք

5

16.5 ժամ

***Դիպլոմային աշխատանքի մեթոդոլոգիա

-

3 ժամ

Միջազգային արբիտրաժ և այլընտրանքային վեճերի լուծման այլ մեխանիզմներ 3 19.5 ժամ

Մաքսային իրավունք

3

16.5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

 

 

 

 

Կիսամյակ 10

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Միջազգային տրասպորտային իրավունք 5 16.5 ժամ
***Եվրոպական միության ձեռնարկատիրական իրավունք  6 16.5 ժամ

Միջազգային և եվրոպական տնտեսական իրավունք

2

16.5 ժամ

Ապահովագրական իրավունք

2

19.5 ժամ

Միջազգային առևտուր և տնտեսագիտություն

2

16.5 ժամ

Բանակցային հմտություններ

1

13․5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

Դիպլոմային աշխատանք (գրավոր)

5

-

Դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանություն

5

-

 

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից