loading...

Հետադարձ կապ

Հասցե: Դավիթ Անհաղթի 10, ք.Երեան, 0037, ՀՀ

Էլ.փոստ: Ընդհանուր տեղեկատվության համար : info@ufar.am

Էլ.փոստ: Ինստիտուցիոնալ տեղեկատվության համար : rectorat@ufar.am

Հեռախոս: +374 10 24 96 47

captcha