• ՈՒՖԱՌԸ 20 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
  • Նոր կամպուսի UFAR20+ նախագիծ
  • Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո

Բակալավրիատ

Նպատակը

Բակալավրիատի կրթական ծրագրի նպատակն է ապահովել մասնագիտական բնագավառի հիմնարար գիտելիքներ և նախնական մասնագիտացում, որը նրանց թույլ կտա հավակնել միջին օղակի պաշտոններին:

Ընդունելության քննություններ

ՀՖՀՀ-ն նպատակ ունի կառավարման, ֆինանսների, իրավաբանական, մարքեթինգի, ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետներում պատրաստել խելացի, լայնախոհ, մասնագիտական աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ և միջազգային միջավայրին հարմարվող մասնագետներ: Դիմորդների գնահատման եղանակը հիմնված է փոխհատուցման մոդելի վրա, որը թույլ է տալիս ընդունել տարբեր նախասիրություններ ունեցող, այդ թվում նաև հումանիտար ուղղվածությամբ դիմորդների: 

ՀՖՀՀ Licence/Բակալավրիատ ընդունելության մրցույթը բաղկացած է հետևյալ քննություններից՝

Ֆակուլտետ

Քննություններ

Քննության տևողությունը

Իրավաբանական

Հասարակագիտություն

2 ժամ

Օտար լեզու (ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն)

2 ժամ

Հայոց լեզու

3 ժամ

Կառավարում,

Մարքեթինգ,

Ֆինանսներ

Մաթեմատիկա

3 ժամ

Օտար լեզու (ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն)

2 ժամ

Հայոց լեզու

3 ժամ

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա (ԻԿՄ)

Խորացված մաթեմատիկա

4 ժամ

Օտար լեզու (ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն)

2 ժամ

 

Ընդունելության քննությունների թեստերը կազմվում են հանրակրթական դպրոցի ծրագրի հիման վրա․

- Հայոց լեզու և օտար լեզու՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր

- Հասարակագիտություն՝ հանրակրթական դպրոցի 9-րդ (Եր․, Զանգակ, 2014 հրատ․) և 11-րդ (Եր․, Տիգրան Մեծ, 2015 հրատ․) դասարանների դասագրքեր

- Մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Տարածաչափություն", "Միացությունների տեսություն" և "Երկրաչափական ասույթներ" թեմաների

- Խորացված մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Երկրաչափական ասույթներ" թեմայի

Քննությունների ժամանակացույց

Առարկա Քննության օրը, ժամը և տևողությունը Գնահատականների հրապարակում Գրանցում գրավոր աշխատանքները տեսնելու համար Գրավոր աշխատանքների  քննարկում և բողոքարկում
Հայոց լեզու 20.06.19
9:00-12:00
25.06.19 25.06.19
26.06.19
27.06.19
Մաթեմատիկա ԿՄՖ 22.06.19
9:00-12:00
27.06.19 27.06.19 28.06.19
Մաթեմատիկա ԻԿՄ 22.06.19
13:00-17:00
27.06.19 27.06.19 28.06.19
Հասարակագիտություն 22.06.19
14:00-16:00
27.06.19 27.06.19 28.06.19
Օտար լեզուներ 24.06.19
9:00-11:00
27.06.19 27.06.19 28.06.19
 
Ընդունելության քննությունների վերջնական արդյունքների հրապարակում

հուլիսի 2-ին

Առաջին կիսամյակի ուսման վարձի վճարում
Կամընտրական առարկաների ընտրություն
հուլիսի 2-ից 16-ը
Միջնակարգ կրթության վկայականների հանձնում հուլիսի 2-ից 26-ը

Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը

2020թ.-ի մայիսի 15-ից հունիսի 12-ն է` երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 10:00-ից 16:00:

Անհրաժեշտ  է  ներկայացնել հետևյալ  փաստաթղթերը.

  • Գրանցման  դիմում-հայտ
  • Միջնակարգ կրթության վկայականի պատճենը կամ տեղեկանք դպրոցից 12-րդ դասարանում սովորելու վերաբերյալ
  • 3x4 չափի երկու լուսանկար
  • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը: Գործերը հանձնելուց ներկայացվում է բնօրինակը:
  • Զինվորական հաշվառման թերթիկի կամ զինգրքույկի պատճենը
  • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագիր  (7500 դրամ)

Հասցե` Դավիթ  Անհաղթի  10, ք.Երևան  0037

Հեռ. (010) 24 96 47

Էլ. հասցե.  admission@ufar.am

 

2020թ. ՀՖՀՀ-ի բակալավրիատ ընդունելության կանոնակարգ

 

Մաթեմատիկա առարկայից ընդունելության քննության ուղեցույց

Մաթեմատիկա առարկայից ընդունելության քննության ժամանակ տրվող բանաձևեր